دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-170 
6. تحلیل عقلی دینی جایگاه «برند ملی کشور اسلامی»

صفحه 136-161

داود فیض؛ سید محمد میرمحمدی؛ عظیم زارعی؛ محمد مهدی ایزدخواه