آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 356

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد مقالات 127
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 237 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 16 %