آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 380

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد مقالات 138
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 216 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 274 روز
درصد پذیرش 18 %