نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سعید بهشتی*
ستاره ناظمی**
 
‌چکیده
دانشمندان اسلامی و دانشمندان روان‌شناسی و مکاتب مختلف هر یک دیدگاه خود را درباره انسان و سلامت و بیماری یا نقص و کمال او بیان کرده‌اند. دیدگاه اسلام و روان‌شناسان انسان‌گرا نسبت به انسان و توانایی‌های او مثبت است. با وجود مشترکات دیدگاه اسلام و روان‌شناسی انسان‌گرا می‌توان نکات اختلافی نیز بین نظرات دو مکتب مشاهده کرد. استاد مطهری به عنوان یکی از دانشمندان اسلامی و کارل راجرز به عنوان یک روان‌شناس با دیدگاه انسان‌گرایی و پدیدارشناختی هر کدام دیدگاه خود را درباره ویژگی‌های انسان سالم و کامل و انسان بیمار و غیرکامل ارائه داده‌اند. در این مقاله ابتدا به بررسی دیدگاه استاد مطهری درباره انسان سالم و کامل و انسان بیمار و غیر کامل پرداخته می‌شود و در ادامه دیدگاه کارل راجرز درباره انسان سالم و کامل و انسان بیمار و غیر کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان بحثی تطبیقی در ارتباط با نکات اشتراک و اختلاف دو دیدگاه نسبت به انسان سالم و کامل و انسان بیمار و غیرکامل خواهیم داشت.
 
 *. دانشیار و مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی


**. کارشناس ارشد مشاوره مدرسه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of anthropological viewpoints of Ostad Motahhari and Carl Rogers

چکیده [English]

Saeed Beheshti*
Setareh Nazemi**
 
Aim of the research is comparison between Islam and humanistic psychology from viewpoint of healthiness and illness or deficiency and perfection of human. The viewpoints of Islam and humanistic psychology are positive about human and his abilities. For this purpose, Ostad Motahhari has been chosen from the Moslem scientists and Carl Rogers from the humanistic psychologists. They have some things in common and of course some differences. The essay explains these aspects and shows that in the viewpoints of them, faith have a salient and important role in the healthiness and perfection of human.   
Key words:Ostad Motahhari, Carl Rogers, anthropological viewpoints, deficiency, perfection
 *. AllamehTabatabaeiUniversity, Tehran, Iran


* *. MA in School counseling, AllamehTabatabaeiUniversity

کتابنامه

ـ پروچسکا، جمیزاو، نورکراس،جان سی،(1385)، «نظریه‌های روان درمانی»، (ترجمه یحیی سید محمدی)، تهران، انتشارات رشد.
ـ حافظ­نیا، محمدرضا، (1387)،«مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، تهران، انتشارات سمت.
ـ دلاور، علی، (1384)، «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، تهران، انتشارات رشد.
ـ راجرز، کارل، (1369)، «درآمدی بر انسان شدن دیدگاه یک درمان‌گرا از روان‌درمانی»، (ترجمه قاسم قاضی)، تهران، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
ـ شارف، (1381)، «نظریه‌های مشاوره و روان درمانی»، (ترجمة مهرداد فیروز بخت)، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
ـ شکر کن، حسین و همکاران، (1372)، «مکتب‌های روان­شناسی و نقد آن»، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
ـ شولتز، دوآن، (1369)، «روان‌شناسی کمال»، (ترجمه گیتی خوشدل)، تهران، نشر نو.
ـ شیلینگ، لوئیس، (1384)، «نظریه‌های مشاوره (دیدگاه‌های مشاوره)»، (ترجمة سیده خدیجه آرین)، تهران، انتشارات اطلاعات.
ـ مطهری، مرتضی، (1369)، «آشنایی با قرآن»، ج 8، تهران، صدرا.
ـ همو، (1371)، «اسلام و مقتضیات زمان»، جلد 1، تهران، ملاصدرا.
ـ همو، (1385)، «انسان کامل»، تهران، انتشارات صدرا.
ـ همو، (1373)، «تعلیم و تربیت در اسلام»، تهران، صدرا.
ـ همو، (1366)، «سیری در نهج البلاغه»، تهران، صدرا.
ـ همو، (1351)، «هدف زندگی»، تهران، صدرا.
ـ علوی نژاد، حیدر، «انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسی»، نشریه پژوهش‌های قرآنی شماره 15،16.
ـ همو، «مطهری و انسان سالم قرآنی»، نشریه پژوهش‌های قرآنی، شماره 17،18.
ـ مصرآبادی، جواد، (1386)، «بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و کارل راجرز نسبت به ماهیت و کمال انسانی»، مجله تربیت اسلامی، سال دوم، شماره 4.
ـ کاشانی صفار، عبدالحمید، (1379)، «مقایسه انسان کامل از دیدگاه امام علی7 و کارل راجرز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ گلستانی، افسانه، (1386)، «تحلیل و بررسی دیدگاه‌های تربیتی، اخلاقی و فلسفی استاد مطهری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- Dagmar Pescitelli.(1996). An Analysis of Carl Rogers,Theory of personality.