فهرست داوران مقالات مجله عقل و دین :

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد رسول آهنگران هیآت علمی دانشگاه تهران
علیرضا ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
عباس احمدی سعدی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی فسا
محمدعلی اخگر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
علی اله بداشتی هیات علمی دانشگاه قم
محسن ایزدی عضو هیئت علمی
عباس بخشنده بالی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
نعمت الله بدخشان هیأت علمی
سعید بهشتی موسس و استاد تمام گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامۀ طباطبائی تهران ایران
احمد بهشتی مهر استاد دانشگاه
سید محمد حسینی سورکی دانشگاه قم
صادق خوشخو دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان
زهرا خیراللهی هیئت علمی گروه علوم قران دانشگاه پیام نوراستان تهران
حبیب دانش شهرکی معاون دانشکده الهیات
فرح رامین دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم
محمدکاظم رحمان ستایش دانشگاه قم
روح الله رستگارصفت اسلامی دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانشکده الهیات
احمدرضا شاهرخی استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم
عبد العلی شکر دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
مرضیه صادقی دانشگاه قم
محمدرضا عزتی فردویی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکاه قم
رمضان علی تبار اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علیرضا فارسی نژاد دانشگاه
علیرضا فارسی نژاد دانشگاهی
مصطفی فضایلی مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم
محمد رضا کریمی والا دانشگاه قم
مهدی گل پرور روزبهانی دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه و کلام
مصطفی مؤمنی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
علی‌رضا مختاری گروه قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا، ایران
امیر عباس مهدوی فرد استادیار گروه معارف دانشگاه قم، مدیر گروه معارف دانشگاه قم
عزت الله مولایی نیا عضو هیات علمی دانشگاه قم
علی احمد ناصح دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
محمد مهدی نبویان فلسفه
محمد نجاتی گروه معارف اسلامی-دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-بندرعباس
محمد نوذری فردوسیه مدیرگروه فقه دانشگاه قم
رضا نوروزی
اعظم وفایی دانشگاه قم