آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 500

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد مقالات 171
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 208 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 324 روز
درصد پذیرش 19 %