آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 468

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد مقالات 162
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 307 روز
درصد پذیرش 18 %