هدف اصلی فصلنامه « عقل و دین» این است که با معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته های مختلف فلسفه و کلام، همراه با تحلیل، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف فلسفی، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران را در سطح  ملی و بین المللی  فراهم آورد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه های فلسفی و کلامی  فیلسوفان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفی و کلامی  گردد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم فلسفی، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

-        فلسفه دین (کلام)

-       فلسفه اسلامی

-        مباحث عقلی و نقلی

-        معرفت شناسی و فلسفه اخلاق