نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محمد بهمن‌زاده*
   این نوشتار در پی رد ادعای کسانی است که معجزه را مشروط به تحدی دانسته‌اند. شواهد و قرائن متعدد و ادلّه متقن، دلالت دارد بر این که اخلاق پیامبر، آیت صدق او و معجزه او پس از قرآن و قبل از هزاران معجزه محسوس و ملموس است. قرآن از معجزه پیامبر ان تعبیر به آیت کرده و در هیچ مورد قید تحدی نیاورده است. تنها معجزه قرآن توأم با تحدی است. بزرگان ما در تعریف معجزه تحدی نیاورده اند.
 


* کارشناس ارشد علوم دینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Miracle and challenge

چکیده [English]


*Mohammad Bahmanzadeh Abstract This writing wants to reject the claim of persons that they have supposed miracle is dependent upon challenge. Several examples and certain reasons indicate the prophet’s morality is sign of his veracity and his miracle after Quran and before thousands sensible and palpable miracles. Quran has nominated the prophets’ miracle sign and nowhere has brought restriction of challenge. Quran is the only miracle that is with challenge. Our great ones haven’t used challenge in definition of miracle. Keywords: Miracle, Challenge, Charismatic act, Magic, Sign

 1. کتابنامه

  1. قرآن مجید
  2. نهج البلاغه
  3. ذوالنور، رحیم. (1367). در جستجوی حافظ. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوّار
  4. طوسی، خواجه‌نصیر و رازی، فخرالدین. (1404ق). شرحی الاشارات. قم: منشورات مکتبة مرعشی نجفی
  5. قمی، عباس. (1355ق). سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار. نجف: مطبعه علمیه نجف اشرف
  6. قوشچی، علاءالدین محمد. (بی‌تا). شرح التجرید. قم: منشورات رضی، بیدار- عزیزی
  7. وجدی، محمد فرید. (1356ق). دائرة معارف القرن العشرین. ج6. چاپ سوم. قاهره: مطبعة دائرة معارف القرن العشرین
  8. حلی، حسن بن یوسف. (بی‌تا). کشف المراد فی شرح تجرید العتقاد. قم: مکتبه مصطفوی
  9. طباطبایی، سید محمد حسین. (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن. ج1. تهران: دار الکتب الإسلامیّه
  10. همو. (1390ق). ج6. چاپ دوم. تهران: دار الکتب الإسلامیّه
  11. همو. (1386ق). ج14. تهران: دار الکتب الإسلامیّه
  12. بیهقی، احمد بن حسین. (1361). دلائل النبوه. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. چاپ اول. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
  13. صدرالمتألهین. (بی‌تا). الاسفار الاربعه. ج7. قم: مکتبه مصطفوی
  14. ملکشاهی، حسن. (1363). ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات. چاپ اول. تهران: سروش
  15. قراملکی، احد. (1386). مبانی نظری معجزه انگاری اخلاق نبوی. اندیشه نوین دینی. صفحه 22-6

  16. طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن الحسن. (1358). ترجمه و مقدمه و تعلیقات عبدالحسن مشکاﺓ الدینی. انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران. شماره 57.

  1. رازی، فخرالدین. (1407ق). المطالب العالیه. تحقیق دکتر سقا. چاپ اول. بیروت: دارالکتاب العربی
  2. مولوی، جلال الدین محمد بلخی رومی. (1338). مثنوی معنوی. تهران: کتابفروشی سلامیه

  19. قیصری رومی، محمد داوود. (1375). شرح فصوص الحکم. با مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین آشتیانی. چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .