نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
احمد بهشتی*
مهدی بهشتی**
 این نوشتار به دنبال این حقیقت است که خلق و خوی انسانی از مفاهیم متواطی ـ که بر همه‌ی مصادیق یکسان حمل شود ـ نیست و نباید انتظار داشت که همه‌ی انسان‌ها به لحاظ اخلاق حمیده و فضایل کریمه و پیراستگی از رذائل قبیحه، مساوی باشند.
در حقیقت باید بگوییم: انسان‌ها به دو گروه اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم نمی‌شوند، بلکه در نسبت به اخلاق، یک گروه بیشتر نیستند، ولی این گروه عظیم به لحاظ سلسله‌ی مراتب و درجات از مرتبه‌ی ضعیف‌ترین شروع می‌شود و تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد. آن که در مرتبه‌ی بی‌نهایت است، پیامبر گرامی اسلام است. دیگران بر حسب درجات و مراتب خود، سایه نشین طوبای پر بر و بار خلق عظیم اویند.
 
 *. استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات


**. کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morality and gradation

چکیده [English]

 
 
Ahmad beheshti*
 
Abstract
The writing follows these fact that the human temperament isn’t from the univocal concepts – that it is predicated equally to all of the instances- and it shouldn’t be anticipated that all of the human be equal from the viewpoint of good morality and generous virtues and trimming from the ugly evils.
In fact, we should say: humans are not divided in two groups of moral and not moral, but with relation to morality, they are only one group, of course, the great group from the viewpoint of hierarchy is started from the weakest degree and continues to infinite. person who is in the infinite degree, hi is dear prophet of Islam. Others according to their hierarchy sit down in the shade of fruitful Tooba of his exalted morality.      


*- Islamic AzadUniversity, Science and Research Branch, Tehran, Iran  Beheshti92@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • univocal
  • Gradation
  • exalted morality
  • Koran
  • The last of the prophets
 ـ قرآن
2 ـ نهج البلاغه
3 ـ بهشتی، احمد ،‌اخلاق معجزه دوم نبوی، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام ، به اهتمام فرامرز قراملکی و همکاران پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، چاپ اول، 1386.
4 ـ حرانی علی بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، مطبعه ی حیدری نجف، چاپ پنجم، 1380 ق
5 ـ خوارزمی
6 ـ رازی  اما فخر، المطالب العالیه
7 ـ سبزواری حاج ملا  هادی، شرح اللآلی المنتظمه ( شرح منظومه ی منطق) افست . از روی چاپ سنگی ناصری
8 ـصدر المتالهین ، الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،‌الطبعه الثالثه، 1981 م
9 ـ همو، اسرارالآیات،
9 ـ فرامرز قراملکی احد، معجزه انگاری اخلاق نبوی، فصلنامه ی علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره ی
11 ـ قمی، عباس، مفاتیح الجنان، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1366
12 ـ همو،‌سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار، مطبعه علمیه نجف اشرف،‌1355 ق
13 ـ مجلسی محمد باقر، بحار الأنوار، کتابفروشی اسلامیه ، بی تا
14 ـ مولوی ، کلیات مثنوی، کتابفروشی اسلامیه، 1338