نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام معیار ربوبی است که با انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری این نظام معیار در همین زندگی دنیایی و در جهت تعالی آن از سوی خداوند به انسان اعطا می شود و تحقق آن باعث دست یابی به غایت اصیل زندگی انسان، یعنی قرب الی الله است. هدف پژوهش کاوش مفهوم حیات طیبه از منظر متون اسلامی است. رویکرد پژوهش مطالعه کیفی، با استفاده از تحلیل مضمون و روش فرآیند چرخه ای تحلیل است. متون اسلامی شامل قرآن مجید، خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کلیه پژوهش های مرتبط با حیات طیبه هستند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مضمون های حیات طیبه مورد کاوش قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مضمون و روش فرآیند چرخه ای تحلیل در قالب 152 مقوله، 28 مضمون پایه و شش مضمون سازماندهنده تحت عناوین پیش نیازها، ویژگی ها، ساحت/ عوامل زمینه ای، موانع، راهبردها و پیامدها/دستاوردها در متون اسلامی گردآوری و سازماندهی شد. نتایج پژوهش گویای آن است که امکان توسعه چارچوب حیات طیبه متناسب با تعالیم و ترسیم دلالت های آن در تعلیم و تربیت اسلامی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the concept of Hayat Taiba based on Islamic texts:a qualitative study

نویسندگان [English]

  • farzane deimehkarhaghighi 1
  • rahmat allah marzoghi 2
  • jafar jahani 2
  • jafar torkzadeh 2

1 دانشجو/دانشگاه شیراز

2 faculty member of shiraz university

چکیده [English]

Hayate Tayebe is the desirable condition of human life based on the divine standard system, which is given to man by God through conscious and voluntary choice and commitment in this worldly life and in the direction of its transcendence, and its realization causes the achievement of the original purpose of life. The purpose of this research is to explore the concept of Hayate Tayebe from the perspective of Islamic texts. The research approach is qualitative study, using thematic analysis and cyclical process analysis method. Islamic texts include the Holy Quran, sermons, letters and wisdom of Nahj al-Balaghah and Sahifa Sajjadieh and all researches related to Hayat Tayyeba, which were selected using purposive sampling method and the themes of Hayat Tayyeba were explored. Findings from the content analysis and the method of cyclical analysis process in the form of 152 categories, 28 basic themes and six organizing themes under the headings of prerequisites, characteristics, field / underlying factors, obstacles, strategies and consequences / achievements in Islamic texts are collected and Was organized. The results of the research indicate that it is possible to develop the framework of good life in accordance with the teachings and draw its implications in Islamic education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hayat Tayyeba
  • Conceptual Framework
  • cyclical process analysis