نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

حساسیّت بالای مسأله حیات و سلامت جسمانی به گونه‌ای است که عقل مستقلاً بر ضرورت احتیاط در اقداماتی که می‌تواند به آن آسیب بزند حکم می‌نماید و سیره مستمر عقلاء بر این حکم صحه نهاده است. روح حاکم بر شریعت اسلامی نیز هم‌سو با عقل بر رعایت احتیاط در دماء در واکنش کیفری در برابر بزهکاران اهتمام ویژه دارد. همین مبنا موجب شده است تا فقها در ابواب فقه جزایی با اعمال مبنای احتیاط رویکردی حداقلی را در تجویز احکام علیه تمامیت جسمانی اتخاذ نمایند.

در نوشتار حاضر تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی جایگاه مبنای «احتیاط در دماء» در فقه امامیه مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد مبنای مورد بحث، نه قاعده‌ای فقهی مبتنی بر مجرد نص، و نه اصلی عملیه مستظهر بر صرف حکم عقل است بلکه ریشه‌ی آن را باید در مذاق شریعت جست که عقل و نص هر دو بر درستیِ آن دلالت دارند. این مبنا هم نسبت به مجازات‌های علیه نفس و هم مادون نفس جریان دارد، و دارای دو کارکرد ایجابی و سلبی در قلمروی کیفری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The precautionary principle in blood: A basis derived from Sharia and reason

نویسنده [English]

 • Ruhollah Akrami

Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

The importance of the issue of life and physical health is such that the intellect independently dictates the necessity of caution in actions that can harm it, and the Normative Conduct and Assumptions of the Wise has confirmed this ruling. The ruling spirit of Islamic Sharia, along with reason, pays special attention to observing caution in the blood in the criminal response against criminals. This principle has led Islamic jurists in the chapters of criminal jurisprudence to take a minimalist approach in Issuing fatwas against physical integrity by applying the precautionary basis.

The present article has tried to examine the position of The precautionary principle in blood in Imami jurisprudence with a descriptive-analytical method. The findings of the research show that the principle in question is not a jurisprudential rule based on a single Narrative evidence, nor is it a practical principle based on the mere rule of reason, but its root should be found in the Spirit of Shari'a that both reason and Narrative evidence are based on They indicate its correctness. This principle applies to both corporal punishments against life and organs, and has both positive and negative functions in the criminal realm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The precautionary principle in blood
 • Criminal jurisprudence
 • The spirit of Sharia
 • The principle of rational precaution
 • قرآن کریم

  • آملی، میرزا هاشم، (1380ق)، مصباح­الهدی، قم، انتشارات مؤلف.
  • ابن بابویه قمی[شیخ صدوق]، محمد، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • ابن­فهد حلی، احمد، (1410ق)، المقتصر، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة.
  • ـــــــــــــــــ، (1407ق)، المهذب­البارع، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • مقدس­اردبیلی، أحمد، (1403ق)، مجمع­الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • اسماعیل­پور قمشه­ای، محمدعلی، (1380)، البراهین الواضحات، قم، انتشارات مؤلف.
  • بجنوردی، سید حسن، (1419ق)، القواعد­الفقهیة، قم، نشر الهادی.
  • بروجردی، حسین، (1415ق)، نهایة ­الاصول، تهران، نشر تفکر.
  • میرزای قمی(جاپلقی گیلانی)، ابوالقاسم، (1417ق)، غنائم­الأیام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  • جبعی­عاملی [شهید ثانی]، زین­الدین علی، (1413ق)، مسالک­الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.
  • ــــــ ، (1412ق)، الروضة ­البهیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  • حائری­یزدی، عبدالکریم، (1426ق)، شرح العروة­الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • حب الله، حیدر، (1422ق)، "الشهاده علی الزنا بین المعاینة و الیقین"، فقه اهل­البیت علیهم­السلام، شماره 22، صص 105-69..
  • حسینی­خامنه­ای، سید علی، (1417ق)، "بحث حول الصابئة"، فقه اهل­البیت علیهم­السلام، شماره 4، صص 7-36.
  • ــــــ ، (1379)، تقریرات خارج فقه قصاص، جلسه صد و یکم.
  • حسینی­شیرازی، سید محمد، (1421ق)، الوصائل إلی الرسائل، قم، مؤسسه عاشورا.
  • حسینی­عاملی، سید جواد، (بی­تا)، مفتاح­الکرامة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  • علامه حلی، حسن، (1414ق)، مختلف­الشیعة، قم، موسسة النشر الاسلامی.
  • محقق حلی، أبوالقاسم جعفر، (1408ق)، شرائع­الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  • خراسانی [آخوند]، محمدکاظم، (1410ق)، درر الفوائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • ـــــــــــــــــــــــــــ، (1409ق)، کفایة ­الاصول، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام.
  • خوانساری، آقاجمال­الدین، (بی­تا)، التعلیقات علی الروضه، قم، منشورات المدرسة الرضویة علیه­السلام.
  • خوانساری، سید احمد، (1405ق)، جامع­المدارک، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، (1413ق)، مهذب­الاحکام، قم، موسسه المنار.
  • سبزواری [محقق]، محمدباقر، (1427ق)، ذخیره­المعاد، قم، موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
  • سند بحرانی، محمد، (1429ق)، سند العروة ­الوثقی، کتاب النکاح، قم، مکتبه فدک.
  • سیوری­حلی، جمال­الدین مقداد، (1404ق)، التنقیح­الرائع، قم، مکتبة آیة ‌الله المرعشی ره.
  • شبیری­زنجانی، سید موسی، (1380)، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رأی­پرداز.
  • صدر، سیدمحمد، (1420ق)، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء للطباعه و النشر.
  • طباطبایی، سیدعلی، (1418ق)، ریاض­المسائل، قم، موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
  • طباطبایی­حکیم، سید محمدسعید، (1431ق)، التنقیح، بیروت، موسسة الحکمة الثقافة الاسلامیة.
  • طوسی، ابوجعفر محمد، (1407ق)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • ـــــــــــــــــــــ، (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة علیه­السلام.
  • عاملی[شیخ حر]، محمد، (1409ق)، وسائل­الشیعة، قم، موسسة آل‌البیت علیهم‌السلام.
  • علی اکبریان، حسنعلی؛ نادری، رسول، (1392)، "بررسی عنصر احتیاط در فقه، دوره­های پیش و پس از اندیشه اخباری"، کاوشی نو در فقه اسلامی، دوره 20، شماره 76، صص 71-95.
  • فاضل آبی، ابوعلی، (1417ق)، کشف­الرموز، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • فاضل­لنکرانی، محمد، (1421ق)، تفصیل­الشریعة: القصاص، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار علیهم‌ السلام.
  • فاضل­لنکرانی، محمدجواد، (1389)، تلقیح مصنوعی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام.
  • فخرالمحققین حلی، أبوطالب محمد، (1387ق)، ایضاح­الفوائد، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  • کلانتر، سید محمد، (1410ق)، الحاشیه علی المکاسب، قم، دارالکتاب.
  • کلانتری خلیل­آباد، عباس؛ متولی زاده، نفیسه و گلستان­رو، صدیقه، (1395)، "احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری"، حقوق اسلامی، دوره 13، شماره 51، صص 129-159.
  • گنجی، مهدی، (1392)، تقریرات خارج اصول­فقه، جلسه یکصد و چهل.
  • لاری، عبدالحسین، (1418ق)، التعلیقة علی فرائد الاصول، قم، اللجنة العلمیة للموتمر.
  • مدنی­کاشانی، آقارضا، (1410ق)، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • مراغی، میرعبدالفتاح، (1417ق)، العناوین، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • مرعشی­نجفی، سید شهاب­الدین، (1415ق)، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم، مکتبة آیه‌الله المرعشی ره.
  • مکارم­شیرازی، ناصر، (1428ق)، أنوار الاصول، قم، انتشارات مدرسة امام على بن أبى­طالب علیه­السلام.
  • ــــــــــــــــــ، (1418ق)، انوار الفقاهة، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، انتشارات مدرسة امام على بن أبى­طالب علیه­السلام.
  • ــــــــــــــــــ، (1425ق)، انوار الفقاهة، کتاب­النکاح، قم، انتشارات مدرسة امام على بن أبى­طالب علیه­السلام.
  • ــــــــــــــــــ، (1411ق)، القواعدالفقهیة­، قم، انتشارات مدرسة امام على بن أبى­طالب علیه­السلام.
  • موسوی، سیدصادق، (1426ق)، تمام نهج­البلاغة، النسخة ­المسندة، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
  • موسوی­اردبیلی، سیدعبدالکریم، (1427ق)، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید.
  • ــــــــــــــــــــــــــــ، (1423ق)، فقه­القضاء، قم، دانشگاه مفید.
  • موسوی­خویی، سید ابوالقاسم، (1418ق)، فقه­الشیعه، کتاب­الطهارة، قم، مؤسسه آفاق.
  • ــــــــــــــــــــــــــ، (1422ق)، مبانی تکمله­المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخویی(ره).
  • ــــــــــــــــــــــــــ، (1375ق)، مصباح­الفقاهة، قم، مؤسسه انصاریان.
  • موسوی­گلپایگانی، سید محمدرضا، (1412ق)، الدر المنضود، قم، دارالقرآن الکریم.
  • منتظری، حسینعلی، (1409ق)، دراسات فی ولایة ­الفقیة، قم، نشر تفکر.
  • مؤمن­قمی، محمد، (1419ق)، تسدید الاصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
  • ـــــــــــــــــ، (1422ق)، مبانی تحریرالوسیله: الحدود، تهران، مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
  • نجفی، محمدحسن، (1404ق)، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  • نجفی کاشف­الغطاء، جعفر، (1422ق)، کشف­الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  • نجفی کاشف­الغطاء، حسن، (1423ق)، انوارالفقاهة، کتاب­النکاح، نجف اشرف، مؤسسه کاشف­الغطاء.
  • نراقی، ملا احمد، (1425ق)، الحاشیه علی الروضهة البهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • یزدی، محمد، (1426ق)، "القسامة، بحث فی أدلتها و شروطها"، فقه اهل­البیت علیهم­السلام، دوره 10، شماره 39، صص 82-53