بازشناسی و تحلیل رستاخیز حیوانات با رویکرد عقلی و نقلی

اسدالله کردفیروزجائی؛ محمدتقی رکنی لموکی

دوره 12، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 54-75

چکیده
  باور به رستاخیز و قیامت یکی از باورهای بنیادین دینی است که در علم کلام با عنوان فرجام‌شناسی به آن پرداخته می شود. در همۀ ادیان آسمانی این گزاره تصدیق شده است که همۀ انسان‌ها، در مجمعی به نام قیامت، نزد خداوند حاضر می‌شوند، تا نسبت به اعمال خویش پاسخگو باشند. اما فرجام حیوانات همواره در هاله‌ای‌از ابهام مانده است. از این رو، پژوهش ...  بیشتر