فلسفه
بررسی روایت اهلیلجه از منظر تجرد نفس با تأکید بر علم ­النفس فلسفی

مهدی کریمی

دوره 13، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 21-37

چکیده
  منشأ غیرمادی ادراک و وجود غیرمادی نفس مبنایی است که در برخی روایات و از جمله روایت اهلیلجه، بر آن تأکید شده است. این روایت با تأکید بر غیرمادی بودن ادراک و منشأ آن، حاوی استدلال‌هایی است که در گفت‌وگو میان دیدگاه مادی‌انگاری (طبیب هندی) و مجردانگاری (امام صادق ع)، ارائه شده است. با توجه به این روایت، ادراک حقیقتی غیرمادی دارد و منشأ ...  بیشتر