طهارت و تعالی قوه عاقله از منظر حکمای مسلمان و برخی آثار و پیامد­های آن

محسن موحدی اصل

دوره 11، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 149-174

چکیده
    قوه عاقله، فصل حقیقی انسان نسبت به سایر حیوانات می­باشد و جمیع تکالیف شرعی و کمالات انسانی بر اساس این قوه بنا شده است. طهارت قوه عاقله در عقل نظری و عقل عملی، موجب سعادت حقیقی انسان می­گردد.  سرشت قوه عاقله بر توحّد می­باشد و با کثرات و اشتغال به غیر سازگاری ندارد. طهارت عاقله در دو محور قابل پیگیری است اول: قوه عاقله نباید ...  بیشتر