سردبیر


سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و کلام

مدیر مسئول


محسن ایزدی دانشیار دانشگاه قم

فلسفه و کلام

  • mohseneizadiyahoo.com
  • 02537742525

دبیر اجرایی


سعید کلاوشی دانشجوی دکتر رشته کلام

  • porseshahmadbeheshti.ir

اعضای هیات تحریریه


آیة الله دکتر احمد بهشتی استاد دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

  • porsesh1ahmadbeheshti.ir
  • 11111111

اعضای هیات تحریریه


احد فرامرز قراملکی استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


احمد عابدی دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

فلسه و کلام

اعضای هیات تحریریه


فتح‌الله نجارزادگان استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

فلسه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محسن ایزدی دانشیار دانشگاه قم

فلسفه و کلام

  • mohseneizadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سعید بهشتی دانشیار گروه فلسه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

فلسفه و کلام

  • mmrezai391yahoo.com
  • 09122533547