نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

چکیده
مطالعه پیشرو در صدد بررسی پیامدهای رویکرد ابن سینا در مساله وحی است. پیامدهایی که اگرچه شیخ در فلسفه خود به صورت صریح به آنها اذعان نکرده؛ اما نوع نگرش وی به مساله وحی و مولفه های آن حاکی از استبصار وی بدانهاست. ابن سینا در مساله وحی با توجه به دو قوه حس مشترک و خیال، ادراک و حفظ صوری شهودی از عوالم غیب و ملکوت را به این دو قوه انتساب می دهد که به وضوح هم مستلزم اشتداد وجودی و حرکت جوهری نفوس بوده و هم تجرد قوه خیال و ادراکات مخزون در آن را نتیجه می دهد. ابن سینا در تفکر مشرقی، نفس پیامبران را نماد چنین فرایندی می داند و معتقد است نفوس ایشان به جهت پالایش و تعالی وجودی فاقد جنبه فعال و مداخله گر در فرایند دریافت و انتقال وحی است. از نظر ابن سینا دو قوه حس مشترک و خیال پیامبر به جهت اشتداد وجودی نفوسشان، بر خلاف سایر نفوس بشری می تواند صور و ادراکات جزئی متعالی وحیانی را نیز بدون هیچ دخل و تصرفی در خویش حفظ نماید و در نتیجه کمترین وجهی برا ی دخالت و دستکاری قوه متخیله و یا تشبیه و تبدیل معقول به محسوس باقی نخواهد ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of the Revelation Issues in Avicenna's philosophy

نویسندگان [English]

 • yaser salari 1
 • mohammad nejati 2

1 Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Literature ad Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

2 Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch.

چکیده [English]

The leading study seeks to investigate the implications of Avicenna's approach to revelation. The consequences that the Sheikh has not explicitly acknowledged in his philosophy, but his attitude toward the issue of revelation and its components suggests that he is aware to them. Avicenna, in the revelation of the concept of the two modes of common sense and imagination, attributes the perception and preservation of the intuitive nature of the unseen and kingdoms to these two powers, which inevitably involves the existential stature and the physical movement of the population, and explicitly the cognitions of the imagination And it results in the perceptions of the reservoir. Avicenna believes in the thought of the Prophets as the symbol of such a process, and believes that his people, for refinement and exaltation, lack active and interventional aspects in the process of receiving and transmitting the revelation. In Avicenna's view, the two modes of the common sense and the imagination of the Prophet, in contrast to other human beings, can preserve the transcendental perfectional forms and perceptions without interference and, therefore, have the lowest possible means for interference and manipulation The captivating power or likeness will not remain perceptible.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

 • revelation
 • Existential intensity
 • Imagination
 • Avicenna
 1.  

  1. ابن سینا، حسین بن عبدالله.(1376ش). الالهیات من کتاب الشفا، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب.

  2. ــــــــــــــ  (1375ش). النفس من کتاب الشفا، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب.

  1. 3.  ــــــــــــــ (1383ش). الاشارات و التنبیهات، با شرح خواجه، تحقیق کریم فیضی، قم، مطبوعات دینی.
  2. 4.  ــــــــــــــ (1373ش). عیون الحکمه، تحقیق احمد حجازی، تهران، مؤسسه الصادق.

  5. ــــــــــــــ (1371ش). المباحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.

  6. ــــــــــــــ (1363ش). المبدأوالمعاد، به اهتمام عبدالله  نورانی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.

  7. ــــــــــــــ (1405). منطق المشرقیین، قم، مکتبه المرعشی النجفی.

  8. ــــــــــــــ (1404ق، الف).التعلیقات، تحقیق عبد الرحمن بدوی، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

  9. ــــــــــــــ (1404ق، ب). الشفاء الطبیعیات، ارجاع و مقدمه ابراهیم مدکور، تحقیق محمود قاسم،  قم، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی.

  10. ــــــــــــــ (1400ق). رسائل، بیجا، انتشارات بیدار.

  11. ارسطو.(1369). دربارۀ نفس، ترجمه و تحشیۀ ع . م . داودی، تهران، انتشارات حکمت.

  12. اکبریان، رضا.( 1379). «حرکت جوهری و نتایج فلسفی آن»، خردنامه صدرا، شماره19، صص15-28.

  13. بهشتی احمد.(1382). «همراه با استاد در جستجوی نخستین جرقه‌های حرکت جوهری»،  مقالات و بررسی ها، دفتر 74، صص9-31.

  14. جوادی آملی، عبدالله.( 1375) . رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، قم، اسراء.

  15. ـ حسن‏زاده آملى، حسن.(1386ش). دروس شرح اشارات و تنبیهات، به اهتمام صادق حسن‏زاده، قم، مطبوعات دینى.

  16. حسن زاده آملی، حسن. (1378). سرح العیون فی شرح العیون، قم، بوستان کتاب.

  17. رازی، فخرالدین محمد بن عمر. (1429). المباحث المشرقیه فی العلم الهیات و طبیعیات، قم، ذوی القربی.

  18. سروش، عبدالکریم، (1378). بسط تجربه نبوی، تهران، صراط.

  19. ــــــــــــــ ، ‌عبدالکریم، ‌1386« مصاحبه با هوبینگ»، رادیو هلند، به آدرس اینترنتی www.farsnews.Com.

  20. ــــــــــــــ ؛ مقالات محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه(1و2)، به آدرس اینترنتی www.rahesabz.net/story/71738

  21. فاخوری، حنا؛ الجر، خلیل(1377)، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمدآیتی، تهران، علمی و فرهنگی.

  22. فارابی، ابونصر.(1379). اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه جعفر سجادی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  23. ــــــــــــــ (1381). فصوص الحکمه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  24. ــــــــــــــ (1409). المنطقیات، تحقیق و مقدمه محمد تقی دانش‌پژوه، قم، مکتبه العظمی المرعشی النجفی.

  25. فخری، ماجد.(1388). سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمه فارسی هیات مترجمان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.

  26. ـ کربن، هانرى.(1387ش ). ابن‏سینا و تمثیل‏هاى عرفانى، ترجمه انشاءاللّه رحمتى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى.

  27. ــــــــــــــ (1377). تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبائی، تهران، انتشارات کویر.

  28. مجتهد شبستری، محمد. (1389). قرائت نبوی از جهان، ترجمه فرشاد نوروزی، بی  جا (فرمت پی دی اف).

  29. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1382). الشواهد الربوبیه، قم، انتشارات بوستان کتاب.

  30. ــــــــــــــ (1383). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

  31. ــــــــــــــ (1429)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم، طلیعه النور.

  32. نبوی، لطف الله.(1389). «منطق سینوی، ابداعات و نوآوری ها»، فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)، سال 14، شماره 43،صص5-24.

  33. نجاتی، محمد، سعیدی مهر، محمد.(1393). «بازخوانی حرکت جوهری ملاصدرا و برخی لوازم و پیامدهای دین شناختی آن»، فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی، سال 15، شماره 3، صص23-35.

  34. نصر، حسین.(1371ش).سه حکیم مسلمان، ترجمهٔ احمد آرام، تهران، کتاب‌های جیبی.

  35. ــــــــــــــ ، معراج نامه، تصحیح بهمن کریمی، رشت، عروه الوثقی، 1312.

  36. ــــــــــــــ ، انسانی بودن قرآن، تاریخ بازیابی 90/1/27،.www.drsoroush.com