نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان.

2 استاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان.

4 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان.

چکیده

برند مجموعه‏ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان در اذهان شکل می‏گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت‏هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت‏هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده‏اند تا جایگاه مطلوب برند کشورشان را در اذهان ایجاد کنند. این مقاله برآن است با بکارگیری روش دینی و مقایسه کردن با عقل متعارف به بررسی جایگاه مطلوب برند کشور اسلامی در سرزمین ایران اسلامی بپردازد. چرا که به نظر می‏رسد از نظر دینی، پیامبر| کوشش فراوانی به منظور بهبود ذهنیت نسبت به اسلام در سطح بین‏الملل داشتند و این در شیوه حکومت، مدیریت جنگ ها و در ارتباط ایشان با مردمان ادیان دیگر مشاهده می‏شود که چنین روشی همسو با عقل نیز است. از این رو، این چهره یا به اصطلاح امروز «برند» باید به روش‏های معقول و منطبق بر مفاهیم دینی به جهان ارائه شود تا غیرمسلمانان تصویر صحیح و گویایی از آن دریافت نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Intellectual and Religious Studying about position of "National Brand of Islamic Country"

نویسندگان [English]

  • Davood Feiz 1
  • Sayed Mohammad Mirmohammadi 2
  • Azim Zarei 3
  • mohammad mahdi Ezadkhah 4

1 Associate professor at Semnan university

2 Professor at Allameh Tabatabaei university.

3 Associate professor at Semnan university

4 Phd student at Semnan university

چکیده [English]

Brand, is the perception about one thing in the mind including product, corporation, city and nation and takes shape over time. Nowadays more than 50 countries have focused efforts on their brands to create better brand position in the minds.In this way they use a lot of medias to increase their brand position like TV channels, social medias, public relation and a lot of other medias. This paper had surveyed the views of nation brand and related concepts, and then using religious methods have offered ideal position of Islamic state brand. It seems, Prophet Muhammad had a lot of great efforts to improve the perception about Islam nation brand at the international environment. And we can find a lot of examples of those efforts in governance, war management and their association with people of other faiths. Therefore, this research wants to present ideal essence of Islam nation brand based of religious method.
کلیدواژه‌ها [English]

  • prophet
  • Nation Brand
  • brand identity
  • Brand Image
  • reason
  • Religious

 

1. آقا بخشی، علی، (1383)، باهمکاری مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ویرایش ششم، تهران، نشر چاپار
2. ابن اثیر، (1965 م)، الکامل فی التاریخ، ج2، بیروت
3. ابن هشام، (183 ق)، السیره النبویه
4. اخلاصی، امیر، (1391)، اصول برند سازی، تهران، نشر علمی
5. خدادادحسینی، سیدحمید، رضوانی، مهران، (1391)، مدیریت جامع برند مکاتب، ارزش­گذاری و توسعه برندملی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
6. خزائی، احمدرضا، (1393)، «دیپلماسی پیامبر و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولتها»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره28
7. دشتی، محمد، (1379)، ترجمه ی نهج البلاغه، فصل غرائی­الکلام، قم، نشر مشهور
8. سبحانی، جعفر، (1389)، فروغ ابدیت، ج ۲، قم، نشر بوستان کتاب
9. شریعت جو، منیره، (1393)، «پیمان های حضرت محمد(ص)»، نشریه فرهنگ علوم انسانی اسلامی پژوهه
10. طاهری، محمد حسین، (1389)، «ارتباط پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان: تعامل یا تقابل؟»، فصلنامه معرفت، شماره 149
11. طباطبایی، محمد حسین، (1390 ق)، المیزان فی تفسیرالقرآن، چاپ دوم، موسسه الأعلمی المطبوعات، بیروت، لبنان
12. عاملی، سعیدرضا، موسویان، سیده مریم، (1394)، «تحلیل گفتمان نامه های پیامبر(ص) به سران سه کشور ایران، روم و حبشه»، پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، شماره چهارم
13. عمید زنجانی، عباسعلی، (1344)، اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز، تهران، دارالکتاب الاسلامیه
14. عمید زنجانی، عباسعلی، (1362)، حقوق اقلیت ها، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
15. قمی، شیخ عباس، (1422ق)، منتهی الآمال، جلد 1
16. کاپفرر، ژان نوئل، (1392)، مدیریت استراتژیک برند، ترجمۀ رستمی علی و عباس­زاده معبود، جلد اول، تهران، نشر نورا
17. کریمی نیا، محمدمهدی، (1385)، «سیره و رفتار مسالمت آمیز پیامبر (ص) با غیرمسلمانان»، فصلنامه میقات حج، شماره 56
18. معصوم زاده زواره ابوالفضل، (1390)، شمسی جعفر، برندسازی ملی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
19. مکارم شیرازی، ناصر، (1382)، تفسیر نمونه، جلد 7
20. موسوی، سید محمد یعقوب، (1386)، «سیره پیامبر اعظم در روابط خارجی»، فصلنامه فقه پژوهان، شماره 1
21. نوری، مسلم، (1394)، «نقش برند ملی در تحولات اقتصادی کشورها»، روزنامه فرصت امروز، تهران، تاریخ 1 اردیبهشت
22. وثوقی، سهراب، (1394)، اصالت برند، ترجمه محمد رزاقی، مشهد، انتشارات فرهنگسرای میردشتی
23. یزدی، علی محمد، (1387)، سیره نبی اکرم در تعامل با مخالفان از منظر قرآن، استاد راهنما: دکتر حسن رمضانی
24. Anholt,S. and Hildreth,J. (2004), Brand America: The Mother of All Brands. Cyan Books, UK
25. Anholt.S. (2007), Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillian, UK
26. Dinnie Keith, (2008), Nation Branding , Concept, issues, practices, Elsevier Ltd, UK
27. Eriksson Tove, (2013), The English nation-brand and international recruitment from Finland, Supervisor: Peter Milden, Arcada University
28. Kapfere J N, (2008), The new strategic brand management, USA, Kogan Page
29. Keller, K. (2008), Strategic Brand Management. USA, Pearson Prentice Hall
30. Kotler, Ph. (1997), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, Ninth Edition, Prentice-hall, Inc., Zagreb, Prijevod, MATE
31. Martin, D. (2007), Rebuilding Brand America, Amacom, USA
32. Matzler, kurt, (2008), “Risk Aversion and Brand Loyalty: The Mediating Role of Brand Trust and Brand Effect”
33. Morgan Nigel, (2003), Destination branding and the role of the stakeholders: The case of New Zealand, Journal of vacation marketing, vol. 9 no. 285-299
34. Rawson, G. (2007), “Perceptions of the United States of America: exploring the political brand of a nation”, Place Branding and Public Diplomacy, Vol.3 No.3, pp. 213-221