نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

یکی از ویژگی های بارز خردمندان در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، «اطاعت الهی» و عمل به دستورات شرع است. این مساله از اوصاف جزئی و متعددی که برای عاقلان در این متون ذکر شده اند نیز قابل استفاده است. هر چند پاره ای از این دستورات با عقل مستقل نیز قابل کشف هستند اما اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز اینگونه نبوده و «عقل گریز» ارزیابی می شوند. بر همین اساس ضرورت دارد تا عاقلانه بودن اطاعت در قبال این دستورات تشریح گردد. نوشتار پیش رو این مساله را مد نظر قرار داده است و با روش تحلیلی – توصیفی در آیات و روایات جستجو نموده و توانسته است سه پاسخ نوین برای آن استنباط نمایند. «آیه بودن دستورات شرع» و حکایت آنها از مقصودی فراتر، «علمی بودن آنها» و تکیه این دستورات بر عنصر یقین و در نهایت «منجز بودن آنها» و دفع ضرر محتمل از طریق عمل به آنها، سه دلیلی هستند که در این نوشتار به تفصیل تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new theory in picturing the urgency of "rational obeying" from "legal commandments" Insisting on "Quran &narratives"

نویسنده [English]

  • Mahdi Shajarian

PH.D university-Bagherol olum

چکیده [English]

One of the most mainfest sign of wise men in Quran and narratives is "Divine obeying" And doing" legal commandments" This subject is useable from snatch and multiple Descriptions for wise men in the passages that was told .Allthough some of this commands could be foud out by absolute mindBut not most of them .we call them " Higher than the intellect" So its nessesary to explain the fact of wise ment in obeying in front of commands. This script is covering this title. And it can explain 3 answers to this subject. In Analyze_Descriptive way By Quran and narrativesbiengsign"of legal commandment and talking about further purpos.being scientific.With leaning to the base of certitude. And in the endbeing certain "Repulse the probable harms by doing themThey are 3 reasons that are going to be explained in this script .
Key words: Quran ,narratives,wisdom,signs,science,  repulse the probable harms.[1] . PH.D university-Bagherol olum                                                  m.shajarian110 @gmail.com
A new theory in picturing the urgency of "rational obeying" from "legal commandments"
Insisting on "Quran &narratives"
 
Mahdi Shajarian[1]
Abstract
One of the most mainfest sign of wise men in Quran and narratives is "Divine obeying" And doing" legal commandments" This subject is useable from snatch and multiple Descriptions for wise men in the passages that was told .Allthough some of this commands could be foud out by absolute mindBut not most of them .we call them " Higher than the intellect" So its nessesary to explain the fact of wise ment in obeying in front of commands. This script is covering this title. And it can explain 3 answers to this subject. In Analyze_Descriptive way By Quran and narrativesbiengsign"of legal commandment and talking about further purpos.being scientific.With leaning to the base of certitude. And in the endbeing certain "Repulse the probable harms by doing themThey are 3 reasons that are going to be explained in this script .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Narratives
  • wisdom
  • signs
  • Science
  • repulse the probable harms
1. ابن بابویه محمدبن على، التوحید، اول، قم، جامعه مدرسین‏، 1398 ق.
2. ابن منظور محمدبن مکرم ،لسان العرب، 15، سوم، بیروت، دار صادر، 1414 ق.
3. الاصبهانی احمد بن عبد الله ، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء، 10، دوم، بیروت، دار الکتب العربی، 1387 ق.
4. البغدادی احمد بن علی الخطیب ، تاریخ بغداد، 14، المدینه المنوره، المکتبه السلفیه، بی تا.
5. البیهقی احمد بن الحسین ، شعب الایمان، 7، اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1410 ق.
6. ــــــــــ، السنن الکبرى، 10، اول، بیروت، دار الکتب العلمیه،  1414 ق.
7. تمیمىآمدى عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم،دوم، قم، دار الکتب الاسلامی، 1410 ق.
8. جوهری اسماعیل بن حماد ، الصحاح، اول، بیروت، دارالعلم الملایین، 1407 ق.
9. حرعاملى محمدبن حسن شیخ، وسائل الشیعة، 30، اول، قم، مؤسسةآل البیت^، 1409 ق.
10. حرانى حسن بن على ابن شعبه،‏تحف العقول، دوم، قم، جامعه مدرسین، 1410 ق.
11. الدیلمی الهمدانی شیرویه بن شهردار ، الفردوس بماثور الخطاب، 5، اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1406 ق.
12. راغب اصفهانی حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن، اول، دمشق بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، 1412 ق.
13. سبحانی جعفر، الالهیات،4، اول، قم، المرکزالعالمی للدراسات الاسلامیه، 1410 ق.
14. ــــــــــ، رسائل و مقالات‏، 6، اول، قم، موسسه امام صادق×، 1420 ق.
15. سیدمحمدحسین حسینى تهرانى، معاد شناسی، 10، اول، مشهد، ور ملکوت قرآن،
1423 ق.
16. شیرازى محمدبن ابراهیم صدرالدین، الحکمةالمتعالیة، 9، سوم، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، 1402 ق.
17. صدر سید محمد باقر ، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت^، هشتم، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403 ق.
18. عسکری ابوهلال ، الفروق اللغویه، اول، قاهره، مکتبه القدسی، 1353 ق.
19. فراهیدى خلیل بن احمد ،کتاب العین، 8، دوم، قم، انتشاراتهجرت، 1410 ق.
20. فیومی أحمد بن محمد ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، 2، دوم، قم، موسسه دار الهجره، 1414 ق.
21. کلینی محمدبن یعقوب بن اسحاق ،الکافی، 8، چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق.
22. مجلسی محمد باقر، بحار الانوار، 111، دوم، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، 1403 ق.
23. محمدی ری شهری محمد و برنجکار رضا و مسعودی عبدالهادی،خردگرائی در قرآن و حدیث، مهدی مهریزی، چهارم، قم، دارالحدیث، 1393 ش.
24. مصباح یزدی محمدتقی، آموزش عقاید، هفدهم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1384 ش.
25. مصطفوى حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، 14، اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏، 1368 ش.
26. مظفر محمد رضا ، أصول الفقه، پنجم، قم، بوستان کتاب، 1387 ش.