شناسنامه علمی شماره

چکیده

عقل صحابه کیست؟.. 7
هیأت تحریریه.. 7
تحلیل مفهومی ایمان و بررسی مبانی و ویژگی های آن در قرآن و صحیفۀ سجّادیه.. 39
نعمت الله بدخشان... 39
وحدت و تعدد دلیل و مدلول در ادله و براهین خداشناسی.... 69
احمد بهشتی.... 69
مقارنه و تطبیق آراء ملاصدرا و قرآن کریم در بحث کمال انسان... 89
زهرا خیراللهی.... 89
تبیین معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفه سجادیه.. 119
عبدالعلی شکر.. 119
تجربه دینی از دو دیدگاه. 137
مجید محب زاده. 137
 
 
 

عنوان مقاله [English]

Reason and Religion Biquartery journal of Nor Al-ssaghalain of qom volume 5, Number 9 Autumn & Winter 2013

چکیده [English]

 
concessionaire: Ayatollah Ahmad Beheshti
Managing Editor: Mohsen Izadi
Editor in chif: saeid Beheshti
Executive Manager: mahdi Behshti
 
Editorial Board
Hasan Ebrahimi: Assistant professor, Tehran university.
Saeid Behshti: Associate professor, allameh tabatabaei university.
Mansoor pahlavan: professor, Tehran university.
Mohammad Zabihi: Associate professor Qom university.
Abdolmajid Talebtash: Assistant professor, karaj Azad university.
Ahmad Abedi: Associate professor, Qom university.
Ahad Faramarz Gharamaleki: professor, Tehran university.
Ghasemali Koochenani: Associate professor, Tehran university.
Mohammad Mohammadrezaei: professor, Tehran university.
Fathollah Najjarzadegan: professor, Tehran university s";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>[1] - Shiraz University, Shiraz, Iran.      Ashokr@rose.shirazu.ac.ir