شناسنامه علمی شماره

چکیده

جایگاه علوم انسانی.............................................................................................................................................................................. 7
هیأت تحریریه................................................................................................................................................................................... 7
افضل صحابه کیست؟....................................................................................................................................................................... 23
احمد بهشتی..................................................................................................................................................................................... 23
بررسی برهان ابن سینا بر ضرورت نبوت با توجه به معضله عرفی کردن دین................................ 47
مهدی بهشتی................................................................................................................................................................................... 47
تبیین اراده ذاتی و فاعلیت وجودی خداوند از رهگذر نظریه‌ی عنایت نزد ابن سینا................... 67
شهاب الدین ذوفقاری.................................................................................................................................................................. 67
نقد و بررسی مبانی برهان حدوث متکلمین دربارۀ‏ اثبات خدا.................................................................... 89
مصطفی سامانی قطب آبادی................................................................................................................................................. 89
دین و رابطه قلب و عقل............................................................................................................................................................ 105
سید علیرضا کبیری.............................................................................................................................................................. 105
 
 

عنوان مقاله [English]

Reason and Religion Biquartery journal of Nor Al-ssaghalain of qom volume 6, Number 10 Spring & Summer 2014

چکیده [English]

 
 
concessionaire: Ayatollah Ahmad Beheshti
Managing Editor: Mohsen Izadi
Editor in chif: saeid Beheshti
Executive Manager: mahdi Behshti
 
 
Editorial Board Editorial Board
Hasan Ebrahimi: Assistant professor, Tehran university.
Saeid Behshti: Associate professor, allameh tabatabaei university.
Mansoor pahlavan: professor, Tehran university.
Mohammad Zabihi: Associate professor Qom university.
Abdolmajid Talebtash: Assistant professor, karaj Azad university.
Ahmad Abedi: Associate professor, Qom university.
Ahad Faramarz Gharamaleki: professor, Tehran university.
Ghasemali Koochenani: Associate professor, Tehran university.
Mohammad Mohammadrezaei: professor, Tehran university.
Fathollah Najjarzadegan: professor, Tehran university.