نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و کلام اسلامی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه فلسفه، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

چکیده

تبیین ماهیت حرکت قطعیه و توسطیه و تحقق خارجی آن‌ها از مسائل مهم در مباحث فلسفه است.در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که شاخص‌ترین آن دیدگاهِ ابن‌سینا و ملاصدرا است.هر کدام از این دیدگاه‌ها، دارای الزامات و نتایج متفاوتی است.

این نوشتار سعی داردبا هدف بررسی و تحلیل نقطه نظرات این دو فیلسوف در زمینه ماهیت حرکت و نتایج هر یک بپردازد و در مقاله حاضر به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و به لحاظ ماهیت روش ازروش توصیفی وتحلیلی استفاده شده است.

ازیافته‌های مقاله این است که ابن‌سینا،قائل به وجود خارجی حرکت توسطیه است وحرکت قطعیه را خیالی وتوهمی می‌داند، امّا ملاصدرا حرکت قطعیه را واقعی ودر خارج موجودمی‌داند وحرکت قطعیه را یک امرمتصل سیّال می‌داندکه وجودواحد شخصی داردکه کلّ آن در کلّ زمان است.ودرک این‌حقیقت راه را برای حرکت جوهری ورفع موانع آن هموار می‌سازد که با اثبات حرکت جوهری بسیاری ازمسائل غامض فلسفی ازقبیل معاد جسمانی، حدوث و قدم عالم و...حل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Nature of Motion from the Perspective of Avicenna and Mulla Sadra and the Philosophical and Discourse Outcome of That Dexterous Honor

نویسندگان [English]

  • SHerafat Zebardast 1
  • Mohammad Hosein Irandoost 2
  • Hassan Moalemi 3

1 Department of Philosophy and Islamic kalam Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Department of Philosophy and Islamic kalam Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Department of Philosophy, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran

چکیده [English]

Explaining the nature of Traversing and Mediating Motion and their external realization is an important topic in philosophical discussions. There are numerous perspectives in this field, the most prominent of which is the outlook of Avicenna and Mulla Sadra. Each perspective has different requirements and consequences.

The present study intends to analyze the view of these two philosophers on the nature of motion and their outcomes. Library method is utilized in this study to collect the required data and the descriptive and analytical method is employed.

This study found that Avicenna believes in the external existence of mediating motion and considers traversing motion as imaginary and illusory, while Mulla Sadra considers traversing motion as reality with external existence and considers mediating motion as a fluid connected thing with a particular unit the whole of which is in the whole time. Understanding this fact paves the way for the substantial motion and the removal of its obstacles. By proving the substantial motion, many obscure philosophical problems, such as the bodily resurrection, temporal occurrence and time step, etc. were solved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traversing Motion
  • Mediating Motion
  • substantial motion
  • Avicenna
  • Mulla Sadra