نقش تخیل در مشاهدات و مسموعات برخی از بیماران

احمد بهشتی؛ سعید پارسا

دوره 11، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 8-26

چکیده
  حس مشترک به منزله لوحی است که صور را یا از طریق حواس ظاهر دریافت می کند یا از قوه تخیل. آن چه انسان از طریق ادراکات حسی دریافت می کند، همان صوری است که در آن لوح ارتسام و انتقاش یافته است. در عالم خواب و برخی از بیماری ها قوه تخیل فعال می شود و صوری را در حس مشترک ترسیم می کند. در نتیجه، شخص چیز هایی می بیند که دیگران ادراک نمی کنند. در اینگونه ...  بیشتر