فلسفه
بررسی روایت اهلیلجه از منظر تجرد نفس با تأکید بر علم ­النفس فلسفی

مهدی کریمی

دوره 13، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 21-37

چکیده
  منشأ غیرمادی ادراک و وجود غیرمادی نفس مبنایی است که در برخی روایات و از جمله روایت اهلیلجه، بر آن تأکید شده است. این روایت با تأکید بر غیرمادی بودن ادراک و منشأ آن، حاوی استدلال‌هایی است که در گفت‌وگو میان دیدگاه مادی‌انگاری (طبیب هندی) و مجردانگاری (امام صادق ع)، ارائه شده است. با توجه به این روایت، ادراک حقیقتی غیرمادی دارد و منشأ ...  بیشتر

بازشناسی و تحلیل رستاخیز حیوانات با رویکرد عقلی و نقلی

اسدالله کردفیروزجائی؛ محمدتقی رکنی لموکی

دوره 12، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 54-75

چکیده
  باور به رستاخیز و قیامت یکی از باورهای بنیادین دینی است که در علم کلام با عنوان فرجام‌شناسی به آن پرداخته می شود. در همۀ ادیان آسمانی این گزاره تصدیق شده است که همۀ انسان‌ها، در مجمعی به نام قیامت، نزد خداوند حاضر می‌شوند، تا نسبت به اعمال خویش پاسخگو باشند. اما فرجام حیوانات همواره در هاله‌ای‌از ابهام مانده است. از این رو، پژوهش ...  بیشتر