عقل عاطفی در آموزه های اسلامی با تأکید بر کارکردهای تربیتی-روانشناختی آن

علی نقی فقیهی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، ، صفحه 69-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط و توانمندی های عقل عاطفی و کارکردهای تربیتی-روانشناختی آن است. این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی، به این مساله پرداخته است که چگونه می توان کارکرد عقل را ارتقا داد؟ و پرورش هماهنگ دو بعد شناختی و عاطفی عقل چه آثار تربیتی- روانشناختی خواهد داشت؟. نتایج این تحقیق نشان داد که در آموزه های ...  بیشتر