1. قرآن کریم و عرضه عقلانیت مستقل

مهدی رسولی فینی؛ محمد علی لسانی فشارکی

دوره 8، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 29-48

چکیده
  تاثیر نزول قرآن کریم بر تزلزل فرهنگ و عقلانیت مسلط عصر جاهلی، مورد اتفاق همگان است. اما چگونگی این تاثیرگذاری، در میان متفکران مورد مناقشه قرار گرفته است. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا قرآن کریم عرضه کننده  عقلانیتی مستقل است یا محتوای قرآن کفایت تاسیس یک عقلانیت جامع و مستقل را بدون نیاز به معارف و داده‌های بشری نمی‌کند. ابتدا، ...  بیشتر