عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و محمدرضا حکیمی

حبیب الله دانش شهرکی؛ حسن یعقوبی

دوره 9، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 55-76

چکیده
  سئوال از چیستی عقل در نزد تفکیکان اصلی‏ترین مسئله است. حاصل مقایسه دیدگاه دو شخصیت تاثیرگذار در مکتب تفکیک این است که اصفهانی با توجه به نوع انسان شناختی که دارد عقل را امری مجرد، مغایر با علم و نفس و متغایر با معقول می‏داند. و قائل است که قطع و یقین در صورتی که علم حصولی را ایجاد کند، معتبر است. همچنین اعتقاد به اینکه عقل و علم هر ...  بیشتر