همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

مهدی بهشتی

دانشجوی دکتر رشته فلسف و کلام

porsesh@ahmadbeheshti.ir