دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-200 
3. بررسی و نقد برهان اختفای الهی

صفحه 51-69

محمد محمد رضایی؛ نرگس سادات مرتضوی شاهرودی


10. نسبت سنجی ابعاد دین و هویت ملی در فلسفه سیاسی آخوند خراسانی

صفحه 207-234

محمد صادق بهشتی؛ مجید توسلی؛ داود فیرحی؛ سید مصطفی ابطحی


12. نقد و بررسی دیدگاه تفکیکیان نص‏گرا در «حصرپنداری فهم معرفتی قرآن»

صفحه 255-277

اکرم رحیمی؛ محمد محمدرضایی؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ یداله دادجو