دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 
9. رابطه عقل وشرع از دیدگاه میرداماد و فیض‌کاشانی

مجتبی سرگزی پور؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیر بارانی