کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 4
1. مروری انتقادی بر نوع مواجهه علامه طباطبایی در تفسیر با تکیه بر عصمت انبیا

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398

مهدی حسینی شیروانی؛ فرهاد ترابی


2. کاربست های عقل تفسیری با تأکید بر محدوده آن

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-110

کامران اویسی؛ سید رضا مودب


3. نقد و بررسی روایت رؤیا انگاری قرآن

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-124


4. رویا انگاری وحی؛ لوازم و پیامدها

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-160