1. تجلی عدالت در حدیث شریف سلسلةالذهب با تکیه بر حکمت متعالیه

اعظم ایرجی نیا

دوره 9، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 31-55

چکیده
   مستمر بشر در طول تاریخ برای رسیدن به سعادت گویای آن است که دست‏یابی تمام و کمال به سعادت بدون پیروی از انسان کامل میسر نیست. انسان کامل که در این نوشتار امام است خود را عین فقر به خداوند متعال می‏داند و همین درک فقر او را به شناخت عمیقی که ملازم با این شناخت است یعنی معرفت نسبت به خداوند رهنمون و او را در نقطه اعتدال عقل نظری و عملی ...  بیشتر

2. افراط گرایی، نقطه مقابل عقلانیت و شریعت
دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 7-27

چکیده
  احمد بهشتی[1] این نوشتار، نخست مروری دارد بر بیان ماهیت افراط گرایی و مضرات آن، سپس به بحث درباره راه های مبارزه با آن پرداخته است. افراط گرایی یا قومی یا نژادی یا حزبی و گروهی یا مذهبی است. از آن جا که افراط گرایی زاییده تعصب خشک و خروج از جاده اعتدال و عقلانیت و گریز از شریعت است، برای مبارزه با همه اقسام، بیان مضرات افراط گرایی، و توضیح ...  بیشتر