1. صلح پایدار از منظر عقل و دین
دوره 7، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 65-88

چکیده
    محمد صادق بهشتی* چکیده اسلام دین صلح است. صلح عادلانه و پایدار، خیر مطلق و جنگ، شر است. صلح ناعادلانه و ناپایدار، خیر نسبی است. از نظر مسیحیت ارتدکس نیز اصالت با صلح است. مبنای صلح پایدار، صلح با خداست. روح ادیان الهی همین است. کسی که با خدای خود آشتی کند، با خویشتن و با کل بشریت و با جهان هستی در صلح مطلق و آشتی همیشگی است و حتی با ...  بیشتر