1. تعامل عقل و ایمان در راه حل غزالی در مسئله شرور

اکرم خلیلی نوش آبادی؛ روح الله دارایی

دوره 11، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 7-32

چکیده
  یکی از مسائل کلام اسلامی «مسئله شرور» ‌است که مورد توجه بسیاری از متفکران واقع شده‌ است. در این مطالعه به روش کتابخانه‌ای راه‌حل­های محّمد بن محمد غزالی (۴۵۰-۵۰۵ق.)؛ از متکلمان مسلمان اشعری مذهب را استخراج و توصیف می‌کنیم تا به تحلیل مناسبی از نسبت عقل و ایمان در میان پاسخ‌های او دست یابیم. وی در آثار خود نه به‌طور مستقل، ...  بیشتر