نویسنده = حسین واله
تعداد مقالات: 1
1. معضل شر و ارتباط آن با جبر و اختیار از دیدگاه فخر رازی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-24

علی اکبر سراج؛ احمد بهشتی؛ حسین واله